TRẠNG TÍ CS1

Giáo Viên Chuyên Môn Cao

Trong cách tiếp cận theo Reggio Emilia, các giáo viên được coi là một đồng học viên và cộng tác với trẻ chứ không chỉ là một người hướng dẫn. Giáo viên được khuyến khích để nâng cao khả năng học tập của trẻ bằng cách lên những kế hoạch học tập và hoạt động dựa trên hứng thú của trẻ; đặt những câu hỏi mở để kích thích trẻ tư duy, tìm hiểu sâu vấn đề; tích cực tham gia vào hoạt động cùng với trẻ để duy trì sự hứng thú thay vì ngồi lại và quan sát trẻ học tập.

Cam kết lâu dài từ giáo viên để nâng cao sự hiểu biết của họ về trẻ em là yếu tố then chốt của cách tiếp cận Reggio Emilia.
Sử dụng đa dạng các học liệu cũng như các ứng dụng hiện đại trong việc học, giáo viên cung cấp cho trẻ công cụ phù hợp nhất để thể hiện những suy nghĩ của mình. Thay vì đánh giá/ phán xét trẻ em, giáo viên cân nhắc và nghiêm túc lắng nghe trẻ.

 

Giáo viên nghiêm túc ghi chép lại những quan sát của mình trong quá trình trẻ học tập, vui chơi mỗi ngày để có được sự hiểu biết đối với từng trẻ, để tinh chỉnh chương trình học cho phù hợp với trẻ và để mang đến cho phụ huynh những thông tin chính xác về trải nghiệm học tập của con mình.
Niềm tin và sự thấu hiểu giữa giáo viên và trẻ được xây dựng qua thời gian lâu dài khi giáo viên hầu hết sẽ theo trẻ đi lên qua từng năm học của lứa tuổi mầm non