Lớp mẫu giáo lớn 5 – 6 tuổi

Giai đoạn diễn ra sự thay đổi lớn về nhận thức của trẻ. Sự chuyển đổi đối với phần lớn trẻ em được ghi nhận là giai đoạn “đạt tới lứa tuổi có nhận thức”.Trẻ có khả năng nhận thức về trách nhiệm cá nhân, tự định hướng và tư duy logic.

Đáp ứng sự chuyển đổi này, chương trình học áp dụng những thực tiễn sư phạm giúp trẻ khám phá, chương trình học hỗ trợ sự phát triển trí tuệ của trẻ về sự phát triển xã hội, tình cảm và thể chất.

Nội dung chương trình học như toán, khám phá hay xã hội… được lồng ghép trong các hoạt động của chủ đề, trò chơi và các hoạt động học tập khác.Đặc biệt luôn lấy trẻ làm trung tâm