TRẠNG TÍ CS2

Phương Pháp Reggio Emilia

Mầm non Trạng Tí là một trong số ít những trường mầm non lấy cảm hứng từ phương pháp giáo dục tiếp cận Reggio Emilia tại Việt Nam_ một...
TRẠNG TÍ CS1

Giáo Viên Chuyên Môn Cao

Trong cách tiếp cận theo Reggio Emilia, các giáo viên được coi là một đồng học viên và cộng tác với trẻ chứ không chỉ là một người hướng...